หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางอาคาร

ภาควิชานวัตกรรมอาคาร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

*** UNDER CONSTRUCTION ***

รายละเอียดหลักสูตร ดูรายละเอียดคลิกที่่นี้

...NEW... สมัครเรียน(ออนไลท์) หรือ เอกสารรายละเอียดการสมัคร

Copyright 2017 © www.pbit.arch.ku.ac.th Building Innovation Department , Faculty of Architecture Kasetsart University
50 Ngamwongwan Road, Jatujak, Bangkok 10900, Thailand
Tel.+66(2) 942-8960-3 Fax.+66(2) 940-5413